Allmänna villkor

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för de tjänster och produkter som Nordic SH AB, org nr 559287-8903, nedan kallat “Nordic Smart Homes”, tillhandahåller konsument och företag, nedan kallat ”Kunden”. Utöver dessa allmänna villkor gäller för konsumenter även Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler liksom annan i förekommande fall tvingande konsumentskyddslagstiftning.

Installation

Nordic Smart Homes skall utföra installationer på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med överenskommen beställning och eventuella tilläggsbeställningar.

Efter det att Kunden gjort intresseanmälan kontaktar Nordic Smart Homes Kunden för att fullgöra beställningen och att boka en tid för installation. Nordic Smart Homes bekräftar efter det genom att maila Kunden en bokningsbekräftelse. Kunden har att kontrollera bekräftad beställning och att lämnade adressuppgifter är korrekta. Om Kund ej kan vara på angiven leveransadress på den angivna tidpunkten måste Kunden senast kl 12:00 vardagen innan avtalad leveranstidpunkt kontakta Nordic Smart Homes för att boka om tiden. Om avbokning inte sker och detta medför att Nordic Smart Homes ej kan utföra leveransen utgår en avgift om 495 kronor (inkl. moms). Nordic Smart Homes kan ej hållas ansvarig för det fall inställelse ej sker vid avtalad tidpunkt.

Kunden måste ha fyllt 18 år för att beställa installation från Nordic Smart Homes.

Beställning av produkter

Beställning av produkter sker antingen 1.) i samband med beställning av nykundsinstallation alternativt 2.) via Nordic Smart Homes webbshop efter installation. Vid nykundsinstallation sker beställning av produkter via telefon och bekräftas därefter via en bokningsbekräftelse som Kunden digitalt godkänner. Kunden kan även addera eller justera produkter i samband med själva installationen vilket sedan godkänns av Kunden efter installation. Därefter sker betalning av produkter samt eventuellt installationsmaterial.

Kunden kan även, efter installation, beställa produkter via Nordic Smart Homes webbshop som Kunden når via “Mina sidor” på Nordic Smart Homes hemsida www.nordicsmarthomes.se. Kundens “Mina sidor” upprättas efter installation och inloggning sker med Mobilt BankID. Betalning av dessa produkter sker via webbshoppens betalningsalternativ.

Kunden måste ha fyllt 18 år för att beställa produkter från Nordic Smart Homes.

Support

Nordic Smart Homes erbjuder alla sina kunder support av installerade produkter och utförda tjänster. Support kan ges till Kunderna via e-mail, telefon eller chatt. Om kunden önskar support via telefon och ej har abonnemangstjänsten Support+ (se nästa stycke) tillkommer en kostnad för Kunden enligt gällande prislista Support (se priser support)

Villkor för abonnemangstjänsten Support+

Tjänsten Support+ startar samma dag som kunden tecknar tjänsten och gäller tills vidare. Abonnemanget är personligt och kan ej överlåtas.

Tjänster som omfattas: Kostnadsfri telefonsupport 2 timmar per månad, utökad garantihantering (se punkt Utökad garantihantering) samt ingen framkörningsavgift vid support och installationshjälp i bostaden.

Tjänsten kan sägas upp med sex månaders uppsägningstid. Kunden kan säga upp abonnemangstjänsten genom telefon eller skriftligen (brev eller e-post). Vid uppsägning har kunden tillgång till abonnemangstjänsten under själva uppsägningstiden.

Nordic Smart Homes har rätt och kan utan saklig grund säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Nordic Smart Homes har rätt att justera priset för tjänsten Support+ men skall då meddela befintliga kunder om detta sex månader innan prisjusteringen.

Kunden måste vara 18 år för att beställa tjänsten Support+.

Priser

Priser för produkter och tjänster presenteras på hemsidan www.nordicsmarthomes.se samt på orderbekräftelser innan lagd order. Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Betalning sker med kort, Swish eller, efter överenskommelse, mot faktura. Vid betalning mot faktura tillkommer en faktureringsavgift på 49 kr inkl. moms på fakturabeloppet. Om annat ej framgår är förfallotiden för fakturor 14 dagar.

ROT – avdrag

Kunden ansvarar ensam för att man är berättigad till ROT-avdrag. Om det efter beställning visar sig att avdrag ej beviljas, skall Kunden, mot faktura, till Nordic Smart Homes erlägga ett belopp för icke beviljat ROT-avdrag.

RUT – avdrag

Kunden ansvarar ensam för att man är berättigad till RUT-avdrag. Om det efter beställning visar sig att avdrag ej beviljas, skall Kunden, mot faktura, till Nordic Smart Homes erlägga ett belopp för icke beviljat RUT-avdrag.

Förändring av beställning

Kund äger fram till den punkt beställning levereras rätt att, utan kostnad för denna, annat än prisskillnad på produkt eller tjänst, förändra sin beställning, dock med reservation för att detta ej gäller slutsålda produkter, kampanjvaror eller av kundspecifik lösning. Vid ändring av beställning gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Påbörjad leverans kan ej ändras.

Avbokning av installation

Avbokning/ombokning av installation är möjlig utan kostnad för Kund fram till kl. 12:00 två vardagar innan schemalagd installation. Avbeställning/ombokning efter kl. 12:00 två vardagar innan schemalagd leverans är ej möjlig. En avbeställning är ej giltig förrän Nordic Smart Homes bekräftat denna. Om avbokning inte skett inom föreskriven tid och detta medför att Nordic Smart Homes ej kan utföra installationen utgår en avgift om 495 kronor (inkl. moms).

Garantier

Om inget annat anges lämnar Nordic Smart Homes 1 års garanti på sålda produkter. Garantin omfattar fabrikationsfel på produkten. Nordic Smart Homes lämnar även en (1) månads installationsgaranti på utförda tjänster. Installationsgarantin innefattar utfört arbete på, av Nordic Smart Homes, sålda produkter. Om Kund under tiden för installationsgarantin får fel på produkter Nordic Smart Homes installerat kommer Nordic Smart Homes kostnadsfritt åtgärda felet. Installationsgarantin gäller enbart om felet ligger i själva hårdvaran eller om den skulle vara felaktigt konfigurerad av Nordic Smart Homes. Har Kunden eller annan orsakat felet genom felaktig installation, konfiguration, användning eller yttre åverkan eller motsvarande äger Nordic Smart Home rätt att debitera Kund för eventuella kostnader enligt prislista för hantering av supportärenden.

Vid fel på produkter under garantitiden gäller följande:

(Om du som kund har tjänsten Support+ hanteras garantier enligt nedan stycke “Utökad garantihantering”).

Om du som Kund ej har tjänsten Support+ skickar du produkten garantiärendet gäller till Nordic Smart Homes. Innan produkten skickas in skall Kund erhålla ett RMA-nummer av Nordic Smart Homes vilket paketet skall märkas med. Felsökning och RMA-nummer erhålles via Nordic Smart Homes support på 010-641 44 40. Är produkten trasig, skickas kostnadsfritt en ny produkt ut. Har produkten utgått ur ordinarie sortiment förbehåller sig Nordic Smart Homes sig rätten att ersätta produkten med en annan likvärdig modell. Nordic Smart Homes ansvarar ej för service/reparation eller utbyte av produkter som blivit felaktiga p.g.a. yttre åverkan, felaktig installation eller motsvarande, t.ex. fuktskador, yttre våld, strömavbrott vid mjukvaruuppgradering.

Produkt skickas till:

Nordic SH AB
Att: RMA
Sättravägen 21
184 52 Österskär

Nordic Smart Homes står för Kunds returfrakt genom att skicka ut en fraktsedel. Nordic Smart Homes ersätter inte fraktkostnader som uppstår om Kund inte använder sig av detta fraktalternativ. Om utbytt vara anländer i skadat skick till Kund måste detta reklameras senast inom 7 dagar.

För produkter utanför garantitiden men inom reklamationsrätten (3 år) ligger bevisbördan för att påvisa ursprungligt fel på konsumenten. Nordic Smart Homes kan dock hjälpa Kund att skicka in produkten till en auktoriserad verkstad för bedömning i denna fråga. Konsument ansvarar själv för att bekosta frakten vid detta alternativ. Kontakta Nordic Smart Homes support på 010-641 44 40 eller via e-post support@nordicsmarthomes.se vid reklamationer efter garantitidens utgång.

Utökad garantihantering

För kunder med tjänsten Support+ kommer Nordic Smart Homes hem till kunden och hämtar produkten som garantiärendet gäller. Kunden får även låna en likvärdig ersättningsprodukt under den tiden som garantiärendet hanteras. När garantiärendet är avslutat kommer Nordic Smart Homes hem till Kunden och byter ut ersättningsprodukten med kundens egna produkt.

Ångerrätt

Kund vilken är konsument har 14 dagars ångerrätt från dess att Kund mottagit produkt avseende köp gjorda via distans eller i hemmet. Vid avtal om tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. Ångerrätten regleras i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Observera dock att det finns undantag där ångerrätten inte gäller. Detta regleras i Kap 2, 11 § ovan lag och innefattar bland annat, men ej begränsat till:

  • En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.
  • En vara som monterats/installerats hos kund
  • En vara som tillverkats efter kundens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel, såsom kabeldragning och nätverksinstallation.
    Meddelande om att ångerrätten önskas nyttjas skall göras till Nordic Smart Homes support på telefonnummer 010-641 44 40 , eller via e-post support@nordicsmarthomes.se. Kunden står själv för returfrakten och ansvarar för att produkten är väl paketerad och når Nordic Smart Homes oskadad.

Observera att returnerade varor som skickats som PostNord Mypack eller andra fraktsätt som kräver att Nordic Smart Homes hämtar ut paketet hos ombud inte kommer att hämtas ut. Nordic Smart Homes ersätter inte porto för returer som hamnat hos ombud.

Juridiska personer saknar ångerrätt.

Behandling av personuppgifter

I samband med att Nordic Smart Homes erhåller en beställning och utför en installation kommer Nordic Smart Homes att behandla personuppgifter. Information om Nordic Smart Homes behandling av personuppgifter och om den registrerades rättigheter – såsom rätten att göra invändningar, rätten att bli bortglömd, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet framgår av Nordic Smart Homes (se vår Integritetspolicy )

Force Majeure

Nordic Smart Homes är befriad från att fullgöra förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i omständighet som är utanför Nordic Smart Homes kontroll och som Nordic Smart Homes inte rimligen kunnat förutse eller undvika, såsom krig, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, handels- eller valutarestriktioner, blockad, brand, översvämning eller liknande omständighet, samt fel i eller försening av leveranser från underentreprenörer eller leverantörer till följd av ovan händelser.

Ansvar för skador

Om annat ej framgår av tvingande konsumentlagstiftning, Nordic Smart Homes grova vårdslöshet eller uppsåt, är Nordic Smart Homes skadeståndsansvar till följd av leverans begränsat till direkta sakskador och skall inte överstiga kontraktssumman för beställning, dock maximalt ett prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Nordic Smart Homes ansvarar i inget fall för indirekt skada, vilket skall omfatta men inte begränsas till, följdskador, förlust, förstörd eller förlorad data, utebliven vinst, förlorade besparingar eller motsvarande. Kund ansvarar för backuptagning av den data som förekommer på de enheter som direkt eller indirekt omfattas av Nordic Smart Homes leverans.

En förutsättning för rätt till skadestånd är att Kunden omedelbart då skadan uppkom skriftligen meddelar Nordic Smart Homes om detta.

Tvist

Tvist med anledning av dessa villkor skall lösas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Såvitt gäller tvist inbegripet konsument kommer Nordic Smart Homes följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.