Nordic Smart Homes Integritetspolicy

Allmänt

I egenskap som kund får du tillgång till Nordic Smart Homes tjänster, produkter och support. För att Nordic Smart Homes skall kunna fullfölja sina åtaganden gälla dessa tjänster, produkter och support behöver Nordic Smart Homes behandla vissa personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Nordic Smart Homes, org.nr 559287-8903, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid köp av bolagets tjänster samt produkter.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vid köp av Nordic Smart Homes tjänster och produkter kommer vi att samla in de personuppgifter som du lämnar till oss vid köpet vilket är ditt namn, din adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, tid för köp, fastighetsbeteckning samt om du vill använda ditt RUT- eller ROT-avdrag. Personnummer använder vi för att säkerställa din identitet och ålder, för att registrera samt hantera mina sidor på hemsidan, samt för att uppdatera vårt medlemsregister med dina adressuppgifter. Vi hämtar och uppdaterar automatiskt dina adressuppgifter och uppgifter av generell karaktär så som t.ex. boendeform hos folkbokföringen och offentliga register via behörig och ackrediterad leverantör så som Bisnode eller sådan leverantör som från tid till annan ersätter denne. När du kontaktar vår support samlar vi in och behandlar de uppgifter som du lämnar om ditt ärende. Om du väljer att lämna recensioner eller ratings om Nordic Smart Homes, eller väljer att ställa frågor om våra tjänster på Nordic Smart Homes sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i syfte att kunna kontakta dig och besvara dina frågor. Vid nyttjande av vår support samlar vi in och behandlar bild och uppgifter som du lämnar under support samtalet. Utöver de personuppgifter som anges ovan behandlar vi IP-adress och detaljerad köphistorik inklusive kvitton och garantiinformation. I förhållande till profilering kan vi även komma att inhämta och behandla information om t.ex. hur många familjemedlemmar du har eller övrig information om din livsstil via tredje part.

Vad innebär profilering?

För kunder som godkänt vår integritetspolicy kommer vi att anpassa erbjudanden och marknadsföring till just dig. Detta görs genom profilering. Profileringen innebär att vi kommer att använda dina personuppgifter till att analysera dina framtida behov av tjänster och produkter. Analyserna kommer att baseras på kategorier av köp, boendeform, utformningen av ditt boende och beteende i samband med mottagande av vår digitala marknadsföring. Ändamålet för profileringen är att anpassa erbjudanden till dig och skapa en personlig upplevelse i kontakten med Nordic Smart Homes.

Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?

Nordic Smart Homes behandlar dina personuppgifter, i syfte att hantera dina köp av tjänster, produkter och kundtjänstärenden samt för följande ändamål:

 • För att administrera betalning;
 • För att kunna fastställa din identitet och kontrollera din ålder;
 • För att möjliggöra transport av produkter och installatörer, till din adress;
 • För att Nordic Smart Homes ska kunna kontakta dig avseende tjänster och produkter du köpt eller beställt;
 • För att skicka statusuppdateringar avseende tjänster och produkter till dig;
 • För övrig kommunikation med dig som kund där vi besvarar förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier);
 • För att uppdatera dina adressuppgifter;
 • För att kunna ge dig support och kommunicera med dig som kund;
 • För att vi ska kunna administrera ditt köp av tjänster och produkter;
 • För att ansöka om RUT- eller ROT-avdrag;
 • För att utföra profilering i enlighet med beskrivningen ovan;
 • För att utreda klagomål- och supportärenden relaterade till köp av tjänster samt produkter;
 • För att efter genomfört köp kunna kontakta dig, genom t.ex. webbenkäter, intervjuer för begäran om återkoppling rörande köpta produkter och tjänster;
 • För att skapa ett personligt “mina sidor”-login på Nordic Smart Homes hemsida;
 • För att skicka välkomstbrev, nyhetsbrev, kataloger och erbjudanden till dig;
 • För att baserat på profileringen, kunna skicka riktade erbjudanden och rabatter avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster som erbjuds tillsammans med våra samarbetspartners; samt
 • För att kunna förbättra Nordic Smart Homes tjänster och produkter så att dessa ger en bättre kundupplevelse.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med Nordic Smart Homes i samband med ditt köp. Om du inte lämnar relevanta personuppgifter till oss har vi tyvärr ingen möjlighet att genomföra ditt köp. Vad gäller punkterna 11-17 under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Då du är kund hos Nordic Smart Homes kan vi komma att spara dina lämnade personuppgifter i syfte att snabbare kunna hjälpa dig vid framtida kontakter med oss. Det innebär bland annat att du som kund kan få hjälp med att hålla reda på kvitton och med dem tillhörande allmänna villkor och garantier samt tidigare reklamationer och reparationer. Allt i syfte att kunna återkoppla och ge så relevanta svar som möjligt på dina frågor. Informationen kan komma att sparas så länge att ovanstående åtaganden kan fullföljas.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:

 • Polisen vid utredning av brott.
 • Våra samarbetspartners avseende vårt totala kunderbjudande av produkter och tjänster från tid till annan.
 • Extern reparatör/verkstad vid eventuell reparation eller åtgärd av en reklamerad produkt. Vilken extern verkstad som ska utföra reparationen eller åtgärden varierar beroende på geografiskt läge och typ av åtgärd.
 • IT-konsulter som vi från tid till annan anlitar för service och utveckling av våra system.
 • I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.
 • Nordic Smart Homes administrativa system för fakturering av tjänster samt produkter vi nyinstallation. Betalningstransaktioner för produkter sker mellan dig och Klarna. Hur Klarna behandlar dina personuppgifter framgår av Klarnas villkor.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Kontaktuppgifter

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vår support Postadress: Nordic Smart Homes – Sättravägen 21, 184 52 Österskär, E-post: support@nordicsmarthomes.se, Telefon: 010-641 44 40.